Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. mája 2008

Velebné, nádherné je Jeho dielo a Jeho spravodlivosť trvá naveky. Minulé i toto storočie vnieslo do spolunažívania ľudí zvláštnu, nežiadúcu zmenu – rozpad manželstiev (ba dokonca aj prax neuzatvárania manželských zväzkov), a tým aj rozpad rodiny. Vraj, je to zastaralý spôsob spolužitia medzi mužmi a ženami, ktorý obmedzuje ich slobodu. Cirkvi bijú na poplach a poukazujú na lepší, Bohom ustanovený spôsob spolužitia - v manželstve. Apoštol Pavel tu nepodáva ucelený rozbor problematiky manželstva. Odpovedá len na otázky. Jeho odpoveď je tiež podmienená dobou, v ktorej kresťania očakávali skorý Pánov príchod, čo v praxi znamenalo asi takéto uvažovanie: veď, keď príde zajtra, načo uzatvárať pevné zväzky? Veď „spôsoby tohto sveta hynú“ (7,31). Apoštol Pavel nebol ženatý, jeho celoživotné misijné poslanie si totiž vyžadovalo plné nasadenie. Napriek všetkým týmto okolnostiam však zotrváva pri pôvodnom Božom ustanovení manželstva, ktoré Boh ustanovil pri stvorení Adama a Evy. Je to dobré Božie rozhodnutie a človek nemá právo ho meniť. „Každý nech má svoju ženu, aby sa vyhlo smilstvu.“ Sme dostatočne poslušní Božím ustanoveniam? Máme patričný rešpekt pred šiestym Božím prikázaním? Vyžadujeme to dôrazne aj od svojich detí a vnúčat? Veď len táto cesta je zdrojom pokojného a zmysluplného života. „Bez Božieho požehnania - márne naše namáhania.“