Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. mája 2008

On bude pokojom. Musíme si uvedomiť, že žijeme v akomsi medziobdobí, v provizóriu, ktoré je na jednej strane vyznačené Kristovým krížom a vzkriesením, a na druhej strane Jeho Druhým Príchodom. A v tomto čase dochádza k napätiu medzi novým vekom, ktorý sme postrehli pri Kristovom vzkriesení a medzi starými silami hriechu a zla, ktoré ešte stále spôsobujú mnoho utrpenia - ľudstvu i celému stvorenstvu. A tak je tu pochopiteľná a netrpezlivá túžba a očakávanie ľudstva i celého stvorenstva po plnosti Božieho kráľovstva, v ktorom bude odstránené všetko porušiteľné, a vykúpené všetko, čo je v našom živote chatrné, krehké, smrti a márnosti poddané. Na druhej strane ani my sami všetkému nerozumieme. Ani sami sebe. Ani vždy nevieme, čo je v našom živote v neporiadku a ako by mala vyzerať náprava. Aj to naše vzdychanie je často bezradné a bezmocné. Skrze Ducha Svätého budú však všetky naše vzdychy a ponosy vypočuté u Najvyššieho „skúmateľa“ ľudských sŕdc. A toto vedomie nám dodáva trpezlivosť v súžení a napriek mnohým utrpenia života v nás povzbudzuje nádejné očakávanie toho,, že Pán Boh vo svojej zvrchovanej moci a múdrosti riadi všetky veci tak, aby smerovali k dobru. A nejde len o to, že ´všetko nakoniec dobre dopadne´, ako zvykneme hovoriť, ale že nad všetkým vládne pevný Boží plán, ktorého cieľom je naše spasenie, v ktorom majú svoje pevné miesto všetci, ktorí milujú Boha. V tomto pláne, ktorého stredobodom je dielo prvorodeného Syna Božieho, je zaručené, že aj to, čo na tejto Zemi ´nedopadne dobre´, teda podľa našich predstáv, sa predsa len obráti v naše dobro – teda poslúži na Božiu slávu a k nášmu spaseniu. Pretože nad všetkým dianím i nad tým, ktoré sa nám zdá najtemnejšie a najnepríjemnejšie, vládne nemenná a víťazná Božia láska.