Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. mája 2008

Počujte, všetky národy, načúvaj zem, i čo ju napĺňa, a nech je Hospodin, Pán, svedkom proti vám. Apoštol Pavel vychádza pri svojich usmerneniach z dvoch základných predpokladov: z intenzívneho očakávania skorého Kristovho Príchodu, ktorému bude predchádzať ťažké obdobie skúšok, s čím súvisí aj potreba dať sa celý k dispozícii Pánovi a jeho službe. Toto musíme mať na pamäti, keď čítame tieto slová, aby sme ich mohli správne pochopiť. Pretože je veľký rozdiel medzi tým, ak niekto zostáva slobodný zo sebeckej vypočítavosti, aby nemal žiadnu zodpovednosť za druhého, aby si ušetril zbytočné starosti a nemusel sa nikomu v ničom prispôsobovať a tým, aby bol celý k dispozícii Pánovi a mohol sa starať o veci Pánove. Práve v dnešnej modernej spoločnosti, keď veľa ľudí, mužov aj žien v našich zboroch zostáva slobodných, vidíme negatívne dôsledky takéhoto spoločenského vývoja. Dôrazne musíme pripomínať Boží stvoriteľský poriadok, že muž a žena majú žiť v manželstve, ktoré je ich spoločnou úlohou na celý život. Rovnako dôležité je pripomínať a vyzdvihovať aj záväzok panenského čistého života už pred manželstvom.