Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. mája 2008

Radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve. Apoštol Pavel súhlasil s heslom niektorých korintských zástancov slobody, že kresťanovi je naozaj „všetko dovolené“. Kresťan chodí po tejto Zemi s obdivuhodnou slobodou a s vedomím, že Ježiš je Pánom celej Zeme. Jemu je všetko podriadené a nám, ako Jeho služobníkom, je všetko k dispozícii. Vždy si však musíme klásť otázky: ´Je to, čo práve robím, duši prospešné?´ ´Buduje ma to?´ ´V čom mi pomohol a budoval ma včerajší film?´ ´V čom ma budoval môj rozhovor s priateľom? A v čom budoval jeho a tých, čo nás počúvali?´ ´Buduje to, čo robím, a pomáha to druhým?´ Jedným zo znakov ľudského sebectva je práve bezohľadnosť voči druhému. Všetci sa svojím spôsobom točíme okolo seba. Problém nie je vo veciach, ktoré užívame (Mk 7,23 a 1Tim 4,4), nič nie je nečisté samo o sebe. Ako jednotlivci máme slobodu (od hriechu), ale ako údy spoločenstva sa musíme pozerať vôkol seba, či tým, čo robíme, neškodíme niekomu inému. Ak áno, sme povinní vzdať sa svojej slobody. Dnes nemáme do činenia s mäsom, ktoré bolo obetované modlám. Môže ísť o spôsob, ako trávime deň odpočinku, ako míňame peniaze, či na aký film ideme do kina... Množstvo maličkostí, ktorými môžeme deformovať svedomie brata alebo sestry. Naša sloboda nie je na to, aby sme dávali druhému príčinu na odsudzovanie alebo hanobenie. Ak úprimne túžime po spasení druhých, budeme napodobňovať Krista, a teda nehľadať len svoj prospech!