Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. júna 2008

Hospodin Gideonovi povedal: Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš. Vtedy tam Gideon postavil oltár Hospodinovi a nazval ho Hospodin je spása. Istotu vzkriesenia zaručuje vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Apoštol Pavel vypočítava a zdôrazňuje, koľkí boli svedkami Jeho vzkriesenia (1K 15,1-11), a z toho pre neho logicky vyplýva, že môžeme veriť aj vo svoje vlastné vzkriesenie. Používa príklad prvotiny pri žatve. Prvotina to bol vlastne prvý snop, ktorý bol zviazaný pri žatve. Tento snop mali priniesť kňazovi ako obeť Hospodinovi (3M 23,10). Žatvu nemohli zviezť skôr, kým tento snop – prvotinu - nepriniesli do chrámu. Nato myslí apoštol Pavel. Kristovo vzkriesenie bolo prvotinou vzkriesenia mŕtvych veriacich. Svojou smrťou a vzkriesením Kristus Otcovi priniesol ako obeť seba samého namiesto nás. Prvotina pri žatve bola závdavkom zo žatvy a zárukou dobrej úrody. Po prvom snope, ktorý Hospodinovi obetovali, nasledovali ďalšie. Prvý snop rozbiehal žatvu. Tak aj Kristus je ako prvotina vzkriesenia zárukou pokračovania vzkriesení k životu. Tak, ako bol prvý snop predpokladom žatvy a ďalších snopov, tak sa Kristova obeť a Jeho vzkriesenie stali predpokladom vzkriesenia veriacich v Neho.