Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. júna 2008

Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v svojom hneve, aby si ma nezničil. Dnešný deň je dňom oddeleným pre službu Pánu Bohu. Ľud Boží sa schádza a zjednocuje pri počúvaní Božieho Slova, spievaní piesní a pri modlitbách. Aj my sme súčasťou cirkvi ako Kristovho tela, a preto na bohoslužbách nemáme byť len pasívnymi poslucháčmi, či „prizeračmi“. Nemáme do spoločenstva prichádzať iba s otázkou: ´čo sa dnes nové dozviem?´ ´Čo nám dnes farár povie?´ Našou úlohu je aktívne sa zapájať do činnosti cirkevného zboru. Jednou z najdôležitejších možností našej aktivity v cirkvi je modlitba. Modlitba za cirkev by sa mala sústrediť na to, aby sa A) Pánovo Slovo rýchlo šírilo a oslávilo (Modlime sa teda, aby Božie Slovo v nás, v našej rodine, v cirkevnom zbore i v celom svete vykonalo to, na čo bolo poslané! Zároveň nezabudnime prosiť za otvorené srdcia ľudí! Nech sú ako dobrá pôda a nech Slovo zasiate do nich prinesie mnohonásobný úžitok! A v neposlednom rade, prosme a prihovárajme sa za všetkých, ktorí Božie Slovo zvestujú! Nech sa skrze nich, ale aj nás všetkých, ako nasledovníkov Krista, Pánovo Slovo rýchlo šíri a oslávi sa v nás i pri nás!); B) aby sa cirkev chránila (zachránila) od nečestných a zlých ľudí (Prvotná cirkev veľmi dbala na zachovávanie čistoty učenia a spoločenstva. Preto v Biblii nachádzame výzvy, aby sme všetko skúmali a dobrého sa držali. Diabol túži cirkev rozložiť rôznymi spôsobmi, ale asi najbežnejší a najosvedčenejší je prostredníctvom ľudí. Musíme teda bdieť a modliť sa, aby sme boli vnímaví a pozorní a aby nás Pán ochránil pred tými, ktorí cirkvi chcú akýmkoľvek spôsobom uškodiť!). Nech nás Pán utvrdí a zachová a nech nám srdce vedie k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti!