Slovak Czech English German Polish

Utorok, 24. júna 2008

Hospodin vraví: Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža. Včera sme si čítali príbeh o zázračnom prekročení Červeného mora. Dnes o ňom čítame znovu. Tento zázrak je síce v Biblii jedným z mnohých, no pre Izraelitov to bol a je asi ten najväčší zázrak: predivné vyslobodenie z egyptského otroctva. Vyvolený ľud bol zachránený a nepriateľ zničený. Boh dokázal nemožné, a tak naplnil svoje zasľúbenia. Na základe tohto zázraku teda Izraeliti uverili v Hospodina. Z ich úst dnes počujeme chválospev. Táto oslavná a ďakovná pieseň je adekvátnou reakciou na to, čo od Pána Boha dostali. No, ako vieme, nie vždy to tak s nimi bolo. Veď už o pár dní budú reptať a sťažovať sa. Napriek tomu, že Boh sa o nich neustále stará a požehnáva ich. Škoda, že zabudli Pána Boha takýmto skvelým spôsobom oslavovať za každý dar, ktorý dostali a za každý zázrak, ktorý prežili. Aj my sme dnes dostali od nášho Pána množstvo darov. O niektoré sme neprosili, o iné zvádzame modlitebné zápasy už dlhý čas. Pán Boh nám dáva mnoho zázračných i „obyčajných“ vecí. Aká je však naša reakcia? Znie aj z našich úst chválospev a vďaka za to, čo dostávame? Nezabúdame ďakovať za najväčší dar, aký sme dostali v Ježišovi Kristovi? A to dar oslobodenia od moci diabla, hriechu, zákona a smrti? Pokúsme sa dnes sústrediť nie na to, čo nám chýba – aby sme nereptali, ale sústreďme sa na to, čo dostávame – aby sme mohli ďakovať! Nech je Hospodin požehnaný a vyvýšený za to, čo nám dáva každý deň! Nech z našich úst znie chválospev za dar spásy a večného života v Ježišovi Kristovi, a to dnes i naveky!