Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. júna 2008

Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdivo. Izrael opäť pochybuje o Božej blízkosti a prítomnosti. Svojím počínaním a nedôverou v Božie vedenie Hospodina priam pokúša. A na to človek nemá právo. „Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha“ – oponuje Ježiš satanovi na púšti. Lebo nie samým chlebom (a vodou) bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. A tak aj tu zaznieva Božie Slovo, ktoré dokáže upokojiť potreby ľudu. Zo skaly vyteká životodarná voda. Iste nie náhodou kresťanská cirkev tento text chápe ako predobraz Ježiša Krista, ktorý je pre nás skalou života. Zaznievajú nám v plnej sile Jeho slová adresované žene Samaritánke: „Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.“ Voda zo skaly je teda dôkazom pre všetkých, ktorí o Božej prítomnosti pochybujú. A ak to nestačí, tak je tu ešte jeden „bonus“. Za normálnych okolností Izrael, ktorý už približne 400 rokov nebojoval, lebo bol v otroctve, nemal proti bojovným Amálékom veľkú šancu. Jeho víťazstvo nie je ničím iným, než prejavom Božieho požehnania. Ani Boh však svoje požehnanie nerozdáva len tak. Netreba veľa, ale niečo predsa. Mojžišove zdvihnuté ruky a solidárnosť jeho spolupracovníkov. Je Hospodin uprostred nás, či nie? Celkom určite áno! Sestra, brat, potrebuješ o tom ešte nejaký „bonusový“ dôkaz aj ty?