Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. júla 2008

Čo je človek, že naň pamätáš? A čo syn človečí, že sa ho ujímaš? „Vtáka poznať po perí a človeka po reči.“ A kresťana? Málokedy je ho poznať, pretože sa schoval do skupiny, ktorú nazývame „človek“. Niežeby kresťan nebol človekom. Je. Kresťan však má byť človekom, ktorý vydáva svedectvo o živom Bohu. Túto úlohu mali kedysi aj Izraeliti. Pán Boh si tento národ vyvolil preto, aby o Ňom – živom Bohu - svedčil. A oni si odliali zlaté teľa! Kajali sa však a Pán Boh svoj plán zanechať ich zmenil, pretože v Jeho očiach našli priazeň (v.16). Mojžišovi Pán Boh vyjavil svoju slávu A neskôr celému svetu svoju lásku v Pánovi Ježišovi. Túto lásku máme svojim životom zvestovať celému svetu (nášmu okoliu). Nie slovami, ale skutkami a opravdivo. Prosme teda nášho Pána, aby nám svoju slávu a lásku zjavoval cez Písmo a sviatosti a aby sme mali dosť síl a schopností zvestovať evanjelium ďalej! Len tak nás bude možné odlíšiť od ostatných národov, ktoré sú na povrchu Zeme.