Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. júla 2008

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela. To je zložitá otázka. Naše predstavy o Ňom sú rôzne. Sú ovplyvňované tým, čo počujeme, čo nás učili alebo učia od mladosti na hodinách náboženstva, doma rodičia, čo počujeme na službách Božích a podobne. Tým najlepším prameňom poznania Pána Boha je však Písmo Sväté a Boží zákon. „Ja som Hospodin, tvoj Boh...!“ Z neho spoznávame to, čo počul Mojžiš: že Boh je milosrdný a ľútostivý... (v.6 – 7 a 14) a čo Martin Luther tak krásne vyjadril v Malom katechizme: „Pána Boha sa máme báť, milovať a len v Neho dúfať!“ Počujeme aj to, že Pán Boh je žiarlivý. Nežiarli na to, keď prejavujeme lásku ľuďom – vtedy sa teší. Neznáša však, keď sa klaniame iným bohom. Keď namiesto poslušnosti Jemu, sme poslušní peniazom, majetku, moci, sláve, kariére. Pán Boh je láska. Miluje nás, a preto nás aj trestá, aby nás zachoval na ceste spasenia.