Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. júla 2008

Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Tu by mal každý z nás spozornieť. Stretávame sa s veľmi ľahkovážnym postojom k tomu, ako sa má jednotlivec usilovať o plnenie Božej vôle. Ďalším krásnym príkladom je jednotlivec, ktorý vie veľmi dobre, ako by mal Božiu vôľu plniť druhý, len ako by ju mal plniť on sám, to nevie. Pán Ježiš nám na príklade učeníkov ukazuje, že „viac treba poslúchať Boha, ako ľudí.“ Matka a súrodenci hľadali Ježiša, aby Ho odviedli práve od plnenia Božej vôle, hoci On prišiel práve preto. A to im aj povedal: „Veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal“ (J6,38). Iste to neplatí len pre nás, ale dôležitosť konania Božej vôle Pán svojím Slovom zdôrazňuje aj nám: „Nie každý, kto mi hovorí: ´Pane!´, ´Pane!´, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského“ (Mt7,21). Plniť Božiu vôľu nie je hanba, prehra ani nesloboda. Pán Ježiš sa aj preto tak často modlil, že konzultoval, premodlieval práve to, aby Božiu vôľu plnil čo najprecíznejšie. My to robíme v hlavných črtách, obrysoch a bojím sa, že niekedy len v náznakoch. V Jánovom evanjeliu máme príbeh, keď Pán Ježiš hovorí svojim bratom, že na slávnosti do Jeruzalema nepôjde. Ďalej však čítame, že tam išiel. Ani v tomto prípade Pán Ježiš neklamal, ani netaktizoval, ale verne plnil Božiu vôľu. Aj ty sa ju usiluj konať vernejšie než doteraz, aj dnes - v škole, v práci, i v domácnosti! Na zistenie toho, aká je Božia vôľa, nepoužívaj iné metódy, len tie, ktoré vidíš u Pána Ježiša! Modli sa a čítaj Božie Slovo!