Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. augusta 2008

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu. Prorok Jeremiáš to nemal ľahké. Žil a prorokoval v ťažkej dobe, kedy sa nad Judskom završoval Boží súd. Najskôr boli odvlečení do Egypta, neskôr do Babylona. Mal upozorňovať na nadchádzajúce odvlečenie do zajatia. Nebolo to ľahké ani preto, že bol mladý a ešte k tomu z kňazského rodu. Slovom „mladý“ myslel Jeremiáš chlapca, ktorý ešte je dieťa a nemá právo hovoriť. Od kňazov sa zas očakávalo, že budú s ľudom a nie, že budú hovoriť proti nemu. Ozaj, ťažké položenie. Takto môžeme vzdychať aj dnes. Je ťažká doba, toľko zlého. Nie sme veľmi schopní niečo vykonať. Buď sme mladí, alebo nemáme vzdelanie, alebo... Jeremiáš dostal od Hospodina jasnú odpoveď: „Nehovor tak, choď, kde ťa pošlem, hlásaj všetko, neboj sa, Ja som s tebou!“ Pán Boh sa dotkol Jeremiášových úst a poslal ho. Aj s nami je to tak. Po ľudsky to môže byť ťažké, ale Pán Boh vystrojuje a posiela. On o nás vie. Dovoľ Pánovi Ježišovi, aby ti všetko povysvetľoval a zmocnil ťa k službe svojim blížnym! Aj keď to možno nebude ľahké a jednoduché, ako to vytrhávanie a rúcanie, hubenie a búranie, ale predsa je tu aj stavanie a sadenie...