Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. októbra 2008

Hospodin, váš Boh, sám bojoval za vás. V histórii sa nám zachovali krásne listy, ktoré nás udivujú svojou ušľachtilosťou myšlienok. Pred istým časom som mal možnosť čítať listy Mateja Bela a Jána Ámosa Komenského. Svedčia o hlbokej zbožnosti a múdrosti týchto mužov. Ako pamiatky na udalosti a osobnosti minulých dôb máme rôzne pamätné tabule. Zdobia naše chrámy a iné budovy. Svedčia o hrdinstve, statočnosti významných aj celkom obyčajných ľudí. Písmená na týchto kamenných tabuliach sú hlboko vyryté do tvrdého materiálu, aby ich zub času len tak ľahko nezničil. Budúce generácie ich majú znovu a znovu čítať a pamätať na to, o čom hovoria. Apoštol Pavel hovorí, že my sami sme živým listom. Čo na nás ľudia čítajú? Že sme Kristovi nasledovníci? Korintskí kresťania boli napriek mnohým svojim nedostatkom Kristovým listom. Apoštol Pavel počas svojej služby v Korinte tento list nepísal atramentom ani rydlom do kameňa, ale skrze Ducha Svätého rovno do srdca tamojších ľudí. Tých, ktorí uverili zvesti o Božej milosti, apoštol Pavel následne vyučoval a Duch Svätý ich menil. Korintskí sa učili ísť úzkou cestou a slúžiť živému Bohu. Mali byť „služobníkmi Novej Zmluvy, no nie litery, ale Ducha“. Aj my sme dnes povolaní na to, aby sme sa stali služobníkmi Ducha Svätého. Preto sa nechaj celý popísať Duchom Svätým! Nevynechaj nedeľné chrámové zhromaždenie! Zapoj sa aj do nejakej malej skupinky, kde sa môžeš učiť a rozprávať o svojej viere! Nadovšetko zachovávaj svoje osobné, každodenné stíšenia pred Pánom Bohom! A Duch Svätý bude určite rád písať krásny list na mäsitú dosku tvojho srdca.