Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. decembra 2008

Vzmuž sa, všetok ľud krajiny - znie výrok Hospodinov - a pracujte, lebo ja som s vami - znie výrok Hospodina mocností. Jednou z úloh Izaiáša, aj každého veriaceho človeka dneška, je: Hovoriť o Božích zásahoch do nášho života. Ľudia vtedy vo vyvolenom národe, ale aj dnes potrebujú počuť, že Pán Boh nie je výmysel, ale skutočnosť, ktorá v živote človeka reálne pôsobí. Túto zvesť potrebovali mnohí počuť vtedy a na takéto svedectvá určite mnohí čakajú aj dnes - naši spolupracovníci, spolužiaci, priatelia, ale možno aj naši najbližší, s ktorými žijeme v jednej domácnosti. Poznanie minulosti je nám dobré nato, aby sme sa z nej poučili pre prítomnosť a s nádejou hľadeli do budúcnosti. To, čo sme vo svojom živote prežili s Pánom Bohom, Pánom Ježišom Kristom, nie je len naša súkromná záležitosť, ako sa niektorí domnievajú, ale môže pomôcť a vo viere, láske a nádeji posilniť aj iných. Ak zostaneme ticho, dostaneme sa do pozície ľudí, ktorí zarmucujú Ducha Svätého. Teda nielen prestupovaním Božieho Slova, ale aj mlčaním o Jeho pôsobení v nás zarmucujeme Svätého Božieho Ducha. A určite poznáme slovo, ktoré hovorí: „Nezarmucujte Svätého Ducha!...“ Našou úlohou je teda zviditeľňovať Božie pôsobenie v nás - osobne, aj napríklad v dejinách nášho spoločenstva.