Slovak Czech English German Polish

Streda, 10. decembra 2008

Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností! Pôjdem aj ja! Z mnohých miest v Biblii vieme, ako sa mnohí Boží svedkovia modlili. Ako volali o pomoc a vedenie, ako vkladali tých svojich do Božích rúk. Vieme to o prorokoch Izaiášovi, Jeremiášovi, Ezechielovi, Danielovi a ďalších. Vieme to však aj o Pánovi Ježišovi, ktorý nám zjavil Otca, že sa modlil nielen za učeníkov, ale aj za nás, ako o tom vydáva svedectvo Jeho arcipastierska modlitba, ktorú zachytil evanjelista Ján v 17. kapitole. Vieme o úžasných modlitbách Majstra Jána Husa za svoj národ. Vzácnym svedectvom modlitebného zápasu sú aj duchovné piesne v našich spevníkoch od Komenského, Kuzmányho, Tranovského, Luthera, sestier Royových a ďalších autorov. Títo Boží svedkovia bojovali o Božiu pomoc nielen pre seba, ale pre celé národy, pre všetok veriaci ľud. A čo my? Ako modlitebne bojujeme za svoj ľud, národ, cirkevný zbor, spoločenstvo? Alebo sme sa už aj v modlitbách tak, ako v bežnom živote, stali sebcami, ktorí dokážu myslieť nanajvýš na svoju rodinu a nič viac? Izaiáš sa modlí za svoj národ. Uvedomuje si síce, že za to, čo popáchali, si možno ani Božiu pomoc nezaslúžia, ale napriek tomu o ňu a o milosť bojuje. Poslúchnime výzvu dnešného starozmluvného textu zo Zachariáša: „Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností! Pôjdem aj ja!“ (Zach 8,21).