Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. decembra 2008

Dávid našiel posilu v Hospodinovi, svojom Bohu. Radosť z Božieho daru sa prejavuje chválospevom. Mária prijala to, čo jej bolo zasľúbené, s vierou a to ju naplnilo nesmiernou radosťou. Radosť na človeku vidieť aj počuť. Tak aj Mária nechala svoje radostné srdce spievať na Božiu chválu. Prežívala div Božej lásky vo svojom živote, keď si práve ju, poníženú služobnicu, ako o sebe vyznávala, Pán Boh vyvolil, aby dokázal svoju moc. Aby svet obdaroval svojím Synom... aby dal jej i budúcim pokoleniam Vykupiteľa a Záchrancu. Aby vyplnil dávne zasľúbenia dané už Abrahámovi. Pri sebe, maličkej, si uvedomila Božiu veľkosť, ktorá sa jej dotkla. Aj nás, maličkých a biednych, sa dotýka veľký Boh. Aj nám dáva svojho Syna. Tak veľmi nás miluje. Prostredníctvom nás chce Jeho Slovo a Lásku niesť ďalej. Zaspievajme Mu chválospev vďačnosti! Vyznajme, čo pre nás v živote urobil, aby to všetci vedeli! Ba viac, usilujme sa, aby celý náš život bol chválospevom na Božiu slávu!