Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. decembra 2008

Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Zachariáš sa stal konečne otcom. V rodine, v srdciach i v mysliach všetkých zavládla výnimočná - slávnostná a radostná - atmosféra. A nemý Zachariáš z plnosti srdca spieva chválospev - oslavný žalm. Nie, už nemôže mlčať. Lebo hoci pred deviatimi mesiacmi neveril, že to bude možné, teraz pochopil, že Pán Boh sa zmiloval nad svojím ľudom. Vierou vidí a chápe, že prichádza Vykupiteľ a Záchranca. Prichádza naplnenie Božieho zasľúbenia. A on so svojou rodinou sú toho účastní. Prichádza spasenie pre nás. Nemôže inak ako spievať, ďakovať a chváliť Boha. Spasiteľ prichádza aj do našich rodín. Prichádza ako Boží dar, aby nám priniesol spasenie, aby nás vyslobodil od našich nepriateľov – diabla, hriechu a smrti a aby učinil milosrdenstvo a zasvietil nám, ktorí sedíme v tme a tôni smrti. ON je tou pravou vianočnou radosťou! Nijaký dar pod vianočným stromčekom sa Mu nevyrovná! On je náš poklad! Ďakujme za Neho a spievajme chválospev na Jeho oslavu! Veď nám prináša pokoj, radosť, spasenie! A my sme účastní toho všetkého.