Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. decembra 2008

Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Ktoré meno je najkrajšie? Je veľa pekných mien. Sú pekné kvôli významu, ktorý majú alebo im krásu dáva ich nositeľ. Meno Ježiš je najvzácnejším menom, aké jestvuje. „Lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ Toto je meno, ktoré nám pripomína, že Pán Ježiš prišiel pre nás, aby nás spasil. Aby sa postavil na našu stranu a bol nám pomocou i štítom, ochrancom i sprievodcom života. Ba viac - aby nás očistil od našich hriechov a naplnil Otcovo zasľúbenie, že nám pošle Záchrancu. A On Ním bol po celý rok. Len si spomeňme, ako nám pomohol! On nás počul, keď sme Ho oslovovali v modlitbách a prosili. Bol pri nás v našich skúškach a prihováral sa za nás v našich ťažkostiach a vždy chce byť s nami. Jeho meno nám to pripomína stále znovu. Hospodin je náš Spasiteľ. Náš, tvoj, môj. Jeho meno je najkrajšie. Prečo? Lebo za nás na kríži Golgoty obetoval svoj život.