Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. decembra 2008

Som len hosť na zemi. Boží Syn – Ježiš - prišiel na tento svet svedčiť o Pánu Bohu. Slová, ktoré hovoril, mali veľkú moc. Priťahovali zástupy ľudí. Nejeden poslucháč Pána Ježiša si želal, byť Jeho nasledovníkom. Rovnako to bolo aj pri jednom stretnutí, keď Mu zákonník povedal: „Učiteľ, pôjdem za Tebou všade, kam pôjdeš.“ Na tú dobu to bolo od zákonníka smelé vyznanie. Najmä keď to ho povedal verejne - pred ľuďmi za bieleho dňa. Vieme, že nie všetci zákonníci súhlasili s učením Pána Ježiša, skôr boli proti Nemu. Zákonník, vtedajší teológ, nachádzal v Pánovi Ježišovi vrchol všetkej teológie. Chcel Ho stále nasledovať, nech Pán pôjde kamkoľvek a každý deň túžil počúvať Jeho dôležité reči a vidieť Jeho veľké skutky, aby sa nimi posilňoval a zdokonaľoval. Pán Ježiš však poznal srdce zákonníka. Na nasledovanie Ježiša Krista nestačí ochota, ktorá pochádza z nadšenia. Pán Ježiš žiada viac. Čo od nás žiada? V Matúšovom evanjeliu v 16. kapitole a 24. verši čítame: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ To znamená potlačiť v sebe všetky sebecké želania. Zniesť posmešky, osobné ťažkosti a hlodavú bolesť, či už môjho starého človeka alebo zo strany blížnych. Niesť kríž skúšok a nasledovať v konaní dobra a služby Pána Ježiša. Zákonník nemal ani potuchy, čo je to za teológiu, ktorá sa pre záchranu ľudských sŕdc lopotí v ťažkej drine a celkom sa vzdáva uznania a pohodlia dobrého bývania. Pán Ježiš žiada aj dnes od každého kresťana službu lásky a milosrdenstva a konanie dobrých skutkov. A to dokážeme iba vtedy, keď bude naša viera v Ježiša Krista úprimná, verná a živá.