Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. januára 2009

Mojžiš odpovedal Bohu: Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? I riekol mu: Veď ja budem s tebou. Na letnom tábore s deťmi sme preberali práve túto tému – Vzkriesenie mládenca z Naim. Pre lepšie pochopenie sme si pripravili scénku. Štyria pomocníci niesli v bielej plachte zavinutého „mŕtveho“ mládenca. K máram pristúpil lekár: „Mládenec, keby si bol užíval správne lieky a moderné liečebné metódy, nemusel si zomrieť!“ Potom pristúpil vzdelaný muž: „Vzdelanie je v živote najdôležitejšie! Dáva životu nové obzory.“ Umelec potom vylúdil nádherné tóny hudby. Mŕtvy sa však neprebral. Politik horlil za ideály svojej strany a ochranár za lepšie životné prostredie. Vážne argumenty mal aj psychológ o autotréningu pevnej vôle. Príhovory zakončil židovský rabín poukazom na Mojžišov zákon, tradíciu a cirkevné nariadenia. Matka mládenca však stále plakala a zástup kvílil s ňou. Až potom bolo počuť hlas Pána Ježiša: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Prekvapené deti videli, ako sa „mŕtvy“ posadil a začal rozprávať. Nebol to jediný zázrak, keď Pán Ježiš Svojím slovom vzkriesil mŕtveho k životu. Dôležitejší je však fakt, o ktorom píše Pavel do Efezu: „... každý človek je duchovne mŕtvy pre vlastné prestúpenia a hriechy“ (Ef 2,1). Ak ľutujeme svoje hriechy, Pán Ježiš chce aj nás, duchovne mŕtvych, oživiť a vzkriesiť. Počul si už Pánove slová: „Hovorím ti, vstaň!“?