Slovak Czech English German Polish

Sobota, 31. januára 2009

Ajhľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné? Pre víťazstvo armády na fronte sú veľmi dôležité dve formácie: jednotky v prvej línii a dobré zázemie týchto jednotiek prvej línie. Podobne to bolo aj v prečítanom texte: Pán Ježiš a dvanásti učeníci zvestovali v prvej línii radostnú zvesť o kráľovstve Božom. Ich službu zabezpečovali niektoré ženy: Mária Magdaléna, Johana, Zuzana a iné. Slúžili prvej línii z toho, čo mali – zo svojho majetku. Všimnime si aspoň Máriu Magdalénu. Prežila hroznú minulosť, keď ju trápilo sedem démonov. Keď ju Pán Ježiš z tejto poviazanosti oslobodil, milovala Ho celým srdcom, vyhľadávala Jeho blízkosť a možnosť prakticky Mu slúžiť: prácou, financiami i majetkom. V ktorej línii stojíš? Ak v prvej – verne zvestuj radostnú zvesť. Ak si v „druhej“ línii, nasleduj tieto ženy a zabezpečuj prvú líniu: modlitbami, pomocou, financiami i majetkom (nie je tvoj, si len jeho správcom: Ž 24,1). Potom Božie dielo nebude trpieť nedostatkom financií. Známy Boží muž John Stott (bývalý kazateľ anglickej kráľovnej) nás pri návšteve povzbudzoval k modlitbám za duchovný dar „otvorenej peňaženky“.