Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. februára 2009

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami! Ktosi minule povedal: Cirkev a naši farári od nás nič nechcú. Len to, aby sme chodili do kostola! Keby sme častejšie počuli vysielajúce slová a povzbudenie, že nás Boh potrebuje na tomto svete – ináč by to vyzeralo. Zdá sa, že na tomto povzdychu je čosi pravda. Pán Ježiš si nevybral dvanástich preto, aby boli iba asistentmi pri Jeho službe. Neurobil z nich obyčajných miništrantov, ktorí Mu držali náčinie. Možno spočiatku boli viac Jeho osobnými pomocníkmi, ale neskôr im dáva stále zodpovednejšie úlohy, až nakoniec ich vysiela. Ó, povedali by sme si, bolo to veľké riziko, nechať to iba na nich. Mal však s nimi jasný plán. Adresoval im jasné výzvy: Poďte za mnou... urobím vás rybármi ľudí, choďte a kážte kráľovstvo Božie. Ježiš vedie Svojich učeníkov v ústrety ich poslaniu a nakoniec ich vysiela: Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy!!! Ak hovoríme o vernosti Slovu Božiemu, musím so smútkom konštatovať, že cirkev v ktorej žijeme, je v tomto skutočne málo verná. Činenie učeníkov nepatrí medzi priority väčšiny zborov, preto sa z ľudí nestávajú duchovne zrelí kresťania, ktorým možno zveriť samostatnú službu. Cirkev žije sama pre seba, rieši svoje vnútorné problémy a stráca veľa energie vlastnými spormi. Svet čaká na príchod synov Božích, ktorí v službe napodobnia Ježiša Krista. Modlime sa za zmenu pohľadu cirkvi navonok. Začnime aj my žiť ako učeníci Ježiša Krista.