Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. februára 2009

Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže. Kraj cesty, skala, tŕnie, dobrá zem. —— Z predpísaného biblického textu – podobenstva som vypísala slová, ktoré charakterizujú pôdu, do ktorej rozsievač rozsieval semeno. Slovo „skala“ vo mne evokovalo jednu hru, ktorú sa hrajú deti všetkých generácií. Nikdy som ju nehrala, iba som sledovala hrajúcich sa. Túto hru volajú „Strihnime si“. Poznáte: papier – otvorená dlaň, nožnice – vystreté dva prsty, kameň alebo skala – päsť. Kameň, skala vyhráva nad papierom (roztrhá ho) i nad nožnicami (otupí ich). V podobenstve je „skala“ v skupine s „krajom cesty“ a „tŕním“. Všetky tri sú nekvalitné pre vzrast semena. Vyhráva „dobrá zem“. Aký paradox v porovnaní s detskou hrou! To silné, To v nej vyhráva je pre vzrast semena nepoužiteľné. Na 100% je použiteľná len „dobrá zem“. Ale keby ju zahrabali skalami, prekrylo tŕnie alebo udupali vozy, jej použiteľnosť by bola zase nulová. Použiteľná je vtedy, keď je „dobrá“, t. j. sypká, obsahujúca živiny, schopná dať život pre život – stonásobnú úrodu. —— Do ktorej skupiny patríš ako prijímateľ Božieho slova? Prečítaj si znova od 12. do 15. verša. V pokore a úprimne urob sebaanalýzu a popros Pána Boha, aby ťa zaradil medzi prinášajúcich stonásobnú úrodu. Iba ona je na Jeho slávu.