Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. marca 2009

Prisluhujte pravdu a blahodarné právo vo svojich bránach! Keď Mojžiš konal „ordináciu“ – posviacku Árona a jeho synov do každodennej kňazskej služby, možno ani netušil, aký obrovský význam bude mať tento akt pre ľud Izraela i ďalších, ktorí sa budú schádzať, aby skláňali svoje kolená pred Hospodinom. Boží plán, aby bol človek uspôsobený konať službu, ktorá bude viac ako každodenná činnosť na zaopatrenie života, platí dodnes. Všetko, čo Hospodin prikázal Mojžišovi, aby vykonal s Áronom, sa nám, kresťanom, môže zdať trošku vzdialené, ale môže nám pootvoriť oči a vidieť, že stáť pred Hospodinom je viac, ako sa „len postarať“ o chlieb každodenný. Navždy platí, že nemáme byť rozpoltení pre svet a Hospodina, ale všade a vo všetkom sme Jeho ľudom, ktorý žije a koná pred Ním. Žiaľ, práve tak to býva, že sme iní v práci, v škole, v partii, v chráme. Lenže pre každú chvíľu a príležitosť sme Jeho ľudom. Boli sme pokrstení, Ním prijatí, očistení, ozdobení a posvätení, aby sme boli Jeho. Jeho kňažstvom a Jeho ľudom. Ako žiješ a konáš? Pouvažuj nad tým, brat a sestra, v modlitbe.