Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. marca 2009

Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy...? Zmiluj sa nad Svojimi sluhami! Jednou z činností človeka je, že kupuje a predáva, zhromažďuje majetok. Je to v poriadku, pokiaľ je táto činnosť prostriedkom k zabezpečeniu základných životných potrieb. Ale stáva sa duchovnou chorobou, duchovným otroctvom, ak sa zhromažďovanie majetku stane cieľom života človeka (tzv. škrečkovský syndróm). Toto nebezpečenstvo človeku hrozilo a stále hrozí. Preto ako preventívne opatrenie dal Pán Boh Izraelcom pravidlo, podľa ktorého sa po určitej dobe (tzv. jubilejný rok) vlastníctvo vracalo k svojmu pôvodnému majiteľovi. Takže keby človek získal akékoľvek množstvo majetku, nebol jeho majiteľom. Lebo celá zem je Božím vlastníctvom. Človeku je daná na určitý čas ho užívania. Ale napokon treba dať veci do pôvodného stavu. V dnešnej spoločnosti takéto pravidlo neplatí. Ale aj my máme vedieť, že všetko je Božím vlastníctvom, a tiež to, že On dáva požehnanie, stará sa o nás. Toto poznanie Božej lásky a záujmu o nás znamená oslobodenie pre všetkých obyvateľov od neistoty, strachu a škrečkovského syndrómu.