Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. marca 2009

Vy sa však budete volať kňazmi Hospodinovými, vás pomenujú služobníkmi nášho Boha. Zákonníci, farizeji, sadukaji, ale aj mnohí obyčajní ľudia boli hrdí na svoj Jeruzalemský chrám. Bol pekne vyzdobený rôznymi kameňmi a vzácnymi kovmi. Pán Ježiš si to tiež všimol a predpovedal, že nie vždy to tak bude, lebo tento chrám čaká zničenie. Z prečítaného textu sa dozvedáme o všetkých znameniach tej doby. A toto budú musieť podstúpiť kresťania, preto aby vydávali svedectvo. Spasiteľ sľubuje aj v týchto ťažkých skúškach pomoc. Hovorí, že Svojim pravým nasledovníkom dá ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať všetci protivníci. Budú nás všetci nenávidieť pre Jeho meno, ale ani vlas sa nám nestratí z hlavy. V evanjeliu podľa (Matúša 24,8) Ježiš hovorí: „A všetko toto je počiatok bolestí.“ Pred zničením Jeruzalema mnohí kresťania podstúpili všetky tie skúšky, bolesti, ktoré spomenul Spasiteľ a židovský národ sa napriek tomu nedal na pokánie a neobrátil sa k Bohu. Zomreli nasledovníci Ježiša, ako boli Štefan, Jakub a ďalší kresťania. Pán Boh skrze Svojich služobníkov poskytol židovskému národu poslednú príležitosť k pokániu. Boli to ľudia, ktorých svet nebol hodný a tým, že ich zabíjali, akoby znovu ukrižovali Božieho Syna. Kristus nás upozorňuje, aby sme neboli prekvapení krutosťou tých, ktorí nenávidia svetlo evanjelia. Vytrvajme v nasledovaní Ježiša aj v skúškach a naše životy budú zachované. Amen.