Slovak Czech English German Polish

Piatok, 27. marca 2009

Ja som Svojou veľkou mocou a Svojím vystretým ramenom učinil zem, ľudí i zvieratá, ktoré sú na povrchu zeme, a dám ju tomu, komu uznám za vhodné. Bdejte teda každý čas ... a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka. Tieto slová adresoval Pán Ježiš Svojím poslucháčom v Jeruzalemskom chráme a znejú dnes aj nám. Pán Ježiš im hovoril o Svojom druhom príchode a čo všetko tomu bude predchádzať. Ľudia si budú žiť svoj život, budú sa zaoberať tým, čo budú jesť, piť, čo si oblečú a všetkými inými starosťami. Spasiteľ nás však vystríha, aby naše srdcia neboli zaťažené týmito starosťami. Lebo Boží Syn príde náhle. Nebude sa o tom vopred hovoriť v médiách – televízii, v novinách a nedočítame sa o tom ani na internete. Nikde nebude daný presný dátum. Príde znenazdania a prikvačí mnohých ako osídlo, lebo príde na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi. Vyzýva nás k bdelosti každý deň a zároveň nás nabáda aj k modlitbám. Modlitba je veľmi dôležitá v živote človeka, lebo cez ňu sa prihovára k Bohu. On túži po našich modlitbách a chce mať s nami každý deň spoločenstvo. Zároveň nás upevňuje aj vo viere v Neho a môže nás ochrániť pred všetkým zlým, pred tým, čo sa má stať. Jedine bdelosťou, každodennými modlitbami a živou vierou v Ježiša obstojíme v tomto svete. Amen.