Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. marca 2009

Milosti Hospodinovej je plná zem. Bratia Zebedeovi sú obrazom ľudí, ktorí prebývajú v tele na tejto zemi. V každom z nás je egoizmus, človečina. Človečina vyhľadáva rodinkárstvo a svoj prospech bez ohľadu na toho druhého. Čo ma po tom, že ostatní sa hnevajú, že sa narúša kolektív, že sa pretrhujú dobré vzťahy? Keď každý hľadá len to svoje, nutne narazí na podobne zmýšľajúceho človeka a oheň je na streche. Ako je to s rozvojom talentu, so súťažou, s prospechom v škole, s profesionálnym športom? Kde sú hranice slušnosti a kde je už človečina? Riešenie je len v novom stvorení. „Ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové“ (2.Korintským 5,17). Pán Ježiš v uvedenom odseku evanjelia jasne povedal, ako to má byť medzi nami – Jeho učeníkmi. Každý z nás dostal nejaký dar a schopnosť slúžiť iným. Dôležité je nájsť si svoju značku v kolektíve a na svojom mieste plniť zverenú úlohu. Pán Ježiš nám dal príklad služby a poslušnosti. Obetoval Svoj život ako výkupné za mnohých. Vôňa Jeho života a smrti je príjemnou pred Otcom nebeským a pred ľuďmi na zemi, ktorí činia pokánie. Ak sme novým stvorením, sme zároveň príjemnou vôňou Kristovou pre tých, ktorí hľadajú živé, zdravé spoločenstvo (2.Korintským 2,15).