Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. apríla 2009

Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči. Koľkokrát sa môže človek obrátiť k Bohu? Neobrátil sa Šimon vtedy, keď zanechal sieť, loďku, rodinu, a ako učeník nasledoval Pána Ježiša? Vtedy dostal meno Peter. Áno, ale bol ešte na zemi v tele, ešte bol vždy aj Šimon. Satan sa snažil zničiť v ňom spasiteľnú vieru, vieru v Pána Ježiša. Pán vie o žiadosti Satana preosiať všetkých učeníkov, vrátane Šimona i Judáša. Nemyslím, že Pán prosil iba za Šimona, aby jeho viera nezanikla. Aj na Judášovi Mu záležalo. Na každom z nás Mu záleží. Záleží ovšem aj na nás, čo urobíme s Ježišom!? Šimonov príbeh je poučením pre obrátených kresťanov, ktorí ochladli a odpadli od Pána, ktorých satan straší, že sú navždy stratení, lebo zlyhali. Kto činí pokánie, vyzná a oľutuje svoj hriech, ten je znova Petrom – Skalou, Pán Ježiš ho prijíma a poveruje novou úlohou – posilňovať bratov, ktorí zlyhali. Pamätajme na to, že Satan nemá zvrchovanú moc nad tými, čo sú Pánovi. On musí žiadať o možnosť preosiať učeníkov. Pán Ježiš je väčší ako Satan a keď On prosí Otca, aby naša viera nezanikla, stane sa. Pán Ježiš je stále naším Prímluvcom, ale aj my sme zodpovední za svoje konanie. V druhej časti nášho odseku ide o osobnú zodpovednosť učeníkov na cestách, preto hovorí o potrebe meča; za finančnú hotovosť, preto hovorí o mešci; za jedlo, preto je reč o kapse. Kým bol Pán Ježiš telesne prítomný, On sa postaral o všetko, a tak nemali v ničom nedostatku. Situácia sa zmení, nebudú to mať ľahké. Nepochopili to, a preto hovoria o dvoch mečoch. Pre ich uspokojenie hovorí: „To stačí!“ Neskôr všetko pochopia. Aj my mnohé veci pochopíme neskôr.