Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. apríla 2009

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! Slovo Getsemane znamená lis na olej. V záhrade pod Olivovým vrchom boli skutočne zriadené lisovne na olej. Pán Ježiš so Svojimi učeníkmi navštevoval toto miesto kvôli oddychu a modlitbám. Teraz, večer pred ukrižovaním, vybral sa so Svojimi učeníkmi na toto miesto a Jeho duša bola ako v lise. Povedal: „Veľmi smutná je mi duša, až na smrť“ (Matúš 26,38 a Marek 14,34). Každý z nás mal, alebo má svoje Getsemane – zovretie duše, tlak z každej strany. Čo robiť v ťažkej situácii? Padni na kolená a modli sa! Pán nám dal príklad! Tlak určite povolí, keď poznáš vôľu svojho Otca nebeského. Odpoveď nemusí prísť po prvej modlitbe, po prvej prebdenej noci. Pán Ježiš sa modlil trikrát tými istými slovami.. Podobne aj ap. Pavel trikrát prosil Pána, aby odňal osteň z jeho tela (2.Korintským 12,8). Správne je pripojiť k svojej modlitbe vetu: „Nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa!“ (v. 42). Kalich utrpenia Pána Ježiša a osteň z tela ap. Pavla nebol odňatý, ale modlitba nebola márna. Prišla odpoveď a zároveň aj sila prijať utrpenie i smrť. Len potom mohlo prísť aj vzkriesenie a oslávenie, len potom bolo dokonané naše spasenie. Len potom sa dokázala Božia moc v ľudskej slabosti. Ešte jedno dôležité poučenie máme v tomto príbehu. Keď sme v lise, potrebujeme podporu modlitebného spoločenstva našich blízkych. Pán Ježiš prosí učeníkov, aby sa modlili s Ním! V modlitbe prekonajú pokušenie diabla, ktorý nechce, aby mali spoločenstvo s Bohom. Aj napriek tomu, že učeníci zlyhali a zaspali od únavy, Pán ich neodpisuje, ale povzbudzuje do ďalších ťažkých hodín Veľkého piatku.