Slovak Czech English German Polish

Piatok, 17. apríla 2009

Bdiem nad Svojím slovom, aby som ho splnil. Kto berie nasledovanie Pána Ježiša vážne, vstupuje do boja. Do boja proti zlému. Kresťan, ktorý nezápasí, je mŕtvy, cirkev, ktorá nebojuje, nežije, len živorí. Apoštol Pavol intenzívne bojuje za Kolosenských (Kol 2,1). Jeho hlavnou zbraňou je vytrvalá a horlivá modlitba. Prosí o plnosť známosti, múdrosti, poznania, za dobré ovocie viery, vytrvalosť, trpezlivosť. Ďakuje za to, že Kolosenskí žijú vo svetle, majú účasť na Božom kráľovstve, na spasení. Je toľko konkrétnych dôvodov k vrúcnym prosbám a hlbokej vďačnosti. Dokážeme ich vkladať do každodenných modlitieb?