Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. apríla 2009

Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo. Apoštol Pavel pripomína veriacim v Kolosách, a tým aj nám, že už nie sme sami svoji, ale patríme Pánovi, a preto má byť služba samozrejmou súčasťou nášho života. Nie ako vynútená povinnosť, ale ako výsada. Mnohí ľudia si myslia, že keď sa modlia, chodia do kostola, platia cirkevnú daň, že už Pánu Bohu dostatočne slúžia. On však chce, aby sme Mu slúžili najmä preukazovaním lásky a pomoci iným ľuďom. Keď Pán Ježiš poumýval učeníkom nohy, povedal: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil“. Tá služba môže mať rôznu podobu, vždy podľa potreby a podľa našich možností, služba v manželstve, v rodine, na pracovisku, nie raz aj celkom cudzím ľuďom. Vždy má mať tento poznávací znak: „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ľuďom“. Keď tak začneme konať, začne tento svet ináč vyzerať. Nuž skúmajme sami seba, či naozaj slúžime.