Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. mája 2009

Na tomto mieste spôsobím pokoj – znie výrok Hospodina mocností. Apoštol Pavel vedel z vlastnej skúsenosti, aký význam a akú moc má modlitba. Vo svojich listoch viackrát vyzýva k modlitbám. Modlitba má byť najvzácnejším časom nášho každodenného života spolu s čítaním Božieho slova. Keby sme mali pred sebou audienciu u nejakej významnej osobnosti, ako dôkladne by sme sa na ňu pripravovali, možno aj s veľkou trémou. Žiaľ, k rozhovoru s Pánom Bohom pristupujeme nie raz ledabolo. Ako Ho tým zarmucujeme! Neraz poľavujeme v modlitbách, keď nevidíme nijaký výsledok. Pán Boh iste počuje každú našu modlitbu, ale čas vypočutia je na Ňom. Nezabúdajme, že dobrorečenie, vďaky a chvály dávajú našim modlitbám krídla! Zvlášť prosme za požehnané šírenie evanjelia v našich zboroch, celej cirkvi, po celom svete. Aj tí, ktorí už nijako ináč nevládzu slúžiť, majú možnosť napomáhať šíreniu evanjelia svojimi vrúcnymi a vytrvalými modlitbami.