Slovak Czech English German Polish

Piatok, 08. mája 2009

O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! Národ alebo cirkev, ktorá sa v kajúcnosti navráti zo svojich hriešnych potuliek k Bohu, je použiteľná prinášať svedectvo o Božom súde a záchrane. Správa o vyliatí Ducha Božieho je radostnou správou o Božom zľutovaní sa nad hriešnymi a poblúdenými, a zároveň je symbolom nového poverenia a zmocnenia do Božej služby. Na lepšie porozumenie si môžeme predstaviť nádobu, ktorá musí byť najprv vyprázdnená, vyčistená a potom nanovo naplnená, aby slúžila k osvieženiu ľudí. Ďalšou dôležitou správou je, že záchrana je možná iba vzývaním mena Hospodinovho „na vrchu Sion a v Jeruzaleme“. Obraz Siona a Jeruzalema sa v Starom zákone spája s obrazom starozmluvnej Božej cirkvi, ktorej Boh zveril cestu záchrany a spásy, po ktorej má privádzať ľudí a národy k vzývaniu a uctievaniu pravého Boha. On je skutočným darcom spásy. Rovnako tak zveril Boh svedectvo o spáse novozmluvnej kresťanskej cirkvi, aby privádzala ľudí a národy k vzývaniu Pána Ježiša Krista, a tak boli zachránení. Jedine v kresťanskej cirkvi a vzývaním Ježiša Krista dochádzajú ľudia k spaseniu.