Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. mája 2009

Cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú. Dávid je dodnes vo veľkej úcte v národe Izrael. Napriek jeho veľkosti Písmo nemlčí o jeho zlyhaniach a pádoch (napr. 2Sam 11). Boh skrze neho hovoril, zjavoval tajomstvá o Svojom Synovi. Hoci Dávidovi bolo zvestované, že Spasiteľ vyjde z jeho potomstva, predsa sa nepovyšoval a považoval Ho za svojho Pána. On, najslávnejší kráľ Izraela, predpovedal Jeho vzkriesenie, preto Peter použil slová: „Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský...“. Inými slovami: Ten, ktorého si tak veľmi vážite, svedčí o Kristu! Aj my si vážime mnohé osobnosti nášho národa a cirkvi. Prichádzame na ich hroby a pripomíname si ich skutky. Často však zabúdame, že oni nie sú ničím viac, iba ukazovateľmi na Krista. On za nás zomieral a bol vzkriesený, On je Pomazaný – Bohom ustanovený záchranca. On je Pánom všetkého, pretože Boh tak rozhodol a nikto to nemôže zmeniť. Nikto nepríde k Otcovi, ak len nie skrze Neho (J 14,6).