Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. mája 2009

Hospodin skúma všetky srdcia a pozná každý spôsob myslenia. Bol to Duch Svätý, ktorý pracoval v srdciach Petrových poslucháčov. Peter bol iba nástrojom. Duch Svätý konal, ukazoval na Krista a viedol k pokániu. V prípade Petrových poslucháčov to bolo pokánie najmä z toho, čo urobili s Kristom (v. 36). Ak sa nazdávame, že nás sa to netýka, mýlime sa. Kto môže o sebe vyznať, že včera Krista vo všetkom nasledoval, že včera vyplnil celú vôľu Božiu? Čo sme včera urobili s Kristom? Koľkokrát sme Ho len za včerajšok zapreli, neposlúchli, a teda „znova križovali“ ? Naším pokáním dovolíme Bohu, aby nás zachránil (dajte sa zachrániť... – v. 40). Boh nie je násilník, nikoho nebude nasilu tlačiť. Pán Ježiš na kríži zvolal: „Je dokonané!“ Z Božej strany je všetko pripravené. My sa môžeme dať zachrániť, alebo môžeme vzdorovať. Petrovi poslucháči sa pýtali: Čo robiť? Vždy pri tejto otázke si spomeniem na jedného už nebohého farára-seniora, ktorý mi kládol na srdce: „Nekáž ľuďom iba to, čomu majú veriť, ale aj to, čo majú robiť (keďže boli draho vykúpení pozn. red.)“. Tragédiou nás, evanjelikov je, že sme zostali často iba pri (prepáčte za výraz) pocite viery. Skutočná viera sa týka praktického života, teda toho, čo mám robiť, čo mám zanechať, čoho sa vzdať, ako mám žiť. Dajme sa zachrániť Pánom v každej oblasti nášho života. Dovoľme Mu to. Neklaďme odpor Duchu Svätému.