Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. mája 2009

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou. Väčšina z nás má predstavu o tom, ako by náš cirkevný zbor mal žiť. Napriek tomu nás svedectvá o živote prvých cirkevných zboroch v mnohom privádzajú do rozpakov. Často je pred nás postavená otázka: Prečo aj my nedokážeme vytvoriť bratsko-sesterské spoločenstvo úprimných radostných kresťanov, tak ako to vidíme u prvých kresťanov v Jeruzaleme? Dnes si môžeme aj my v našich cirkevných zboroch zobrať z ich života príklad. Zotrvávali v apoštolskom učení. Pridŕžali sa evanjelia Ježiša Krista tak, ako im ho podávali apoštoli. Aj my sa verne pridŕžajme svedectva písem Starej i Novej zmluvy. Dialo sa tak v spoločenstve. Neboli len návštevníkmi ich stretnutí, ale boli tými, ktorí spoločenstvo tvorili, určovali jeho charakter. Upevňovali sa vo viere cez lámanie chleba. Aj nám bola Pánom Ježišom daná Večera Pánova, aby sme sa cez viditeľné znaky uistili o Jeho milosti danej nám na Golgotskom kríži. Všetko toto bolo popretkávané modlitbami, v ktorých oslavovali svojho Pána a hľadali Jeho vôľu pre svoje životy i svoje spoločenstvo. To ich viedlo k dobročinnosti a milosrdenstvu, čo spôsobilo, že ľudia okolo spoznávali Boha a boli zachránení. Modlievajme sa za to, aby Duch Svätý aj dnes formoval naše cirkevné zbory k sláve Pánovej.