Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. mája 2009

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí. Včera sme rozmýšľali o tom, ako sa kresťania v Jeruzalemskom zbore snažili chodiť podľa Božej vôle a zachovávať hodnoty Božieho kráľovstva. Pán Ježiš videl túžbu ich srdca slúžiť Mu, a tak si ich používal na oslávenie Svojho mena. Apoštoli i ostatní verne prichádzali do spoločenstva k modlitbám. Stretali sa v chráme. Pri jeho bráne stretli žobráka, od narodenia chromého, ktorý bol živou výzvou pre prichádzajúcich. Peter a Ján sa pri ňom pristavili. Zastavením sa pri núdznom človeku začína kresťanova služba. Aké však bolo žobrákovo sklamanie, keď mu Peter a Ján povedali: „Zlata a striebra nemáme.“ Peniaze a majetok aj dnes predstavujú hodnotu, bez ktorej si nevieme predstaviť našu existenciu, ani existenciu cirkvi. My však máme viac! Ak máme Pána Ježiša Krista, sme skutočne bohatí. Aj Peter a Ján spomínanému žobrákovi z toho bohatstva ponúkli: „V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ Nebol tento dar pre chromého od narodenia nad všetky poklady? Zrazu mohol žiť naplno a starať sa o seba, plne sám. Aká sláva nášmu Hospodinovi! Aké sú naše hodnoty? Keď sa na nás obrátia ľudia o pomoc, vieme im priniesť skutočné bohatstvo? Aj nás náš Pán vystrojil, aby sme svojimi darmi posluhovali tým, ktorí sú okolo nás, na ich spásu.