Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. júna 2009

Ako sa pastier stará o svoje stádo, ... tak sa aj ja postarám o Svoje ovce. Veľmi dôležitá a podstatná otázka viery kresťana. Kým je pre mňa Ježiš Kristus? Čo o Ňom viem, prečo Ho nasledujem, prečo v Neho verím, čo pre mňa znamená. Bez zodpovedania tejto otázky niet živej viery. Na naše šťastie, odpoveď prichádza zhora, od Otca svetiel. Otec nám dáva odpovede skrze Ducha Svätého, ktorý je prítomný. Nie zázračným, tajuplným či magickým spôsobom, ale skrze kázané Slovo. Preto je dôležité pravidelné, každodenné čítanie Písma, pravidelná účasť na bohoslužobnom živote, a to nielen v nedeľu, ale aj na biblických hodinách. Kvôli tomu bola ustanovená cirkev a Duch Svätý ju až doteraz zachováva. Tu získavame odpovede. Ich pravosť si zverujeme v Písme, na modlitbách a v rozhovoroch. Započúvajme sa aj dnes do Božích odpovedí. Tam náš Otec nebeský zjavuje to podstatné o Ježišovi Kristovi, aby sme vedeli vždy a každému odpovedať a povedať správne vyznanie. Na takomto základe a na ochotných, pozorných a pokorných poslucháčoch buduje Boh Svoju cirkev.