Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. júna 2009

Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. Kresťan je človek budúcnosti. Nie je poviazaný tradíciami ani cirkevnými poriadkami. Jediným pravidlom pre neho je Božie slovo. Nebojí sa zmeny, svojím konaním ju umožňuje a tvorí. —— Pretože Duch Svätý je duchom zmeny – nových vecí. Budúcnosti. Aj v dnešnej dobe sa to stáva dosť často. Duch Svätý si vyberie človeka, zapáli jeho srdce ohňom viery, vystrojí ho Svojimi darmi. Ale sotva taký človek viery otvorí ústa, už je tu plno nepriateľov, zástancov tradícií, starých poriadkov, pravidiel, zaužívaných zvykov. Neraz sa stane, že odporcovia umlčia aj človeka živej viery. Ten odíde zo zboru, pripojí sa k inému spoločenstvu, ktoré ho prijíma, alebo si vytvorí nové. Nemuselo by to tak byť. V našich cirkevných zboroch by sme mali „rozšíriť“ bohoslužobný priestor, nebáť sa nových prvkov, ktoré prináša doba, nebáť sa ľudí živej viery, ale radšej ich podporovať. Jediné, čo je potrebné pevne držať, je Slovo Božie a „učenie“. Pričom Slovo je nad učením.