Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. júna 2009

Dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem. Ty ráč ma vyslobodiť, Hospodine! Mnohí horliví veriaci spoznali túto dávnu pravdu. Najťažšie sa hovorí o viere, o Ježišovi, o živom kresťanstve doma, medzi svojimi. Mnoho sa môžeme naučiť od Mojžiša v podaní Štefanovom. Prečo je to tak? Jedným z dôvodov je to, že človek vo svojej podstate, poznačenej hriechom, má snahu vytvárať si modly. Má snahu meniť to, čo má byť živým vzťahom k Bohu na náboženstvo a náboženské praktiky. Boh však nechce náboženské praktiky, ale živý, osobný vzťah viery, dôvery a lásky. Náboženstvo a bohoslužobný život nie sú samoúčelné, sú len nástrojmi, ktoré majú pomôcť spoznať živého Boha, spoznať Toho, ktorého poslal, Ježiša Krista. Poddávať sa vedeniu Ducha Svätého. Ak cirkev už dbá len o bohoslužobný život, jeho dôsledné a dôkladné dodržiavanie do písmenka, obyčajne nielen ustrnie, umŕtvuje živú vieru, ale odkláňa sa aj od poznania pravdy a od živého Boha. Bývam smutný, keď počujem vyznania pokrstených členov cirkvi hovoriť vyznania: „Niečo musí byť“ alebo „Niekto musí byť hore, nad nami“. Niečo, niekto? Od takého vyznania je už malý krôčik k stavaniu oltárov so zlatými modlami, pri ktorých sa nekoná bohoslužba, ale modloslužba. Chráň nás, Pane, od takýchto spôsobov.