Slovak Czech English German Polish

Utorok, 16. júna 2009

Navráť sa, Hospodine, vysloboď mi dušu; spomôž mi pre Svoju milosť. Pán Ježiš pred tým, ako vstúpil na nebesá, dal Svojím učeníkom poverenie „ísť do celého sveta, zvestovať evanjelium každému ľudskému pokoleniu, krstiť tých, ktorí uveria spasiteľnej zvesti evanjelia“. Dal aj znamenia, ktoré budú sprevádzať činnosť apoštolov: vyháňať démonov, hovoriť novými jazykmi, brať hadov, na nemocných ruky klásť, a keby vypili niečo smrtonosného, neuškodí im. Náš prečítaný kázňový text je dôkazom toho, že zasľúbenie Pánovo sa v plnej miere v činnosti apoštolov uplatnilo. Mnohí videli divy, ktoré robili apoštolovia, a aj to bol jeden z podnetov, ktorý vzbudil v ich srdci vieru. Tak sa tomu stalo aj pri uzdravení Eneáša, i vzkriesení Tabity – ženy, ktorá mala živú vieru v Pána Boha vo svojom srdci. Túto vieru aj dokazovala mnohými skutkami. Pomáhala všade, kde to bolo potrebné. Svojimi rukami i finančnými prostriedkami. Svojou službou a láskou si získala srdcia mnohých. Preto mnohí nariekali za ňou, keď zomrela. Pán sa k tejto Svojej učeníčke priznal zvláštnym spôsobom. Vrátil ju ešte raz prostredníctvom apoštola Petra do časnosti. Živá viera vždy ide na povrch v slovách i skutkoch. Svojím svetlom svieti všade, kam príde. Oslovuje, a mnohí sú zachránení. Poznajú to, čo nepoznali. Získavajú to, čo nemali: osobné spoločenstvo so svojím Spasiteľom a Záchrancom Ježišom Kristom. Dal by Pán Boh, aby sme aj my boli nositeľmi tejto živej viery dokazujúcej sa v slovách i v činoch.