Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. júna 2009

Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Potrebujeme sa ako ľudia navzájom? Zvláštna otázka. No nie neopodstatnená. A v dobe zdôrazňovaného individualizmu nanajvýš aktuálna. Odpoveď je jednoznačná: Áno, potrebujeme. Potrebujeme preto, lebo sme si navzájom jeden druhému darom. Slovenský ekumenický preklad Novej Zmluvy vo svojom výklade tohto textu uvádza: Kornelius a Peter boli veľmi rozdielni. Kornelius bol bohatý pohanský vojak, kým Peter bol židovským rybárom, z ktorého sa stal kazateľ. Ale v Božom pláne našli miesto obaja. V Korneliovom dome sa v ten deň, keď do neho vstúpil Peter, začala písať nová kapitola dejín kresťanstva: židovský kresťanský vodca i znovuzrodený pohan objavili v živote toho druhého niečo dôležité o Bohu. Kornelius potreboval Petra a evanjelium, ktoré zvestoval, aby spoznal, že môže byť spasený. Peter potreboval Kornélia, aby spoznal, že Boh zahrnul do Svojho plánu aj pohanov. Že mu je milý každý, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí a koná spravodlivo. Potrebujeme ľudí a oni potrebujú nás, aby sme vzájomne videli, ako Boh koná svoje dielo!