Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. júna 2009

Vy, izraelské vrchy,... hľa, prídem k vám, obrátim sa k vám, budete obrábané a obsiate. Včera sme boli cez dejiny izraelského národa apoštolom Pavlom sprevádzaní ku Ježišovi Kristovi. Dnes nás chce previesť a sústrediť na to najdôležitejšie z Kristovho diela. Ten Kristus, ktorý splnil predpovede Starej zmluvy – Ten Kristus, ktorý zomrel aj z mŕtvych vstal – Ten, ktorý sa po vzkriesení zjavoval – Ten, ktorý si vyvolil Svojich svedkov, Ten Kristus to všetko urobil pre jedinú vec: „že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých hriechov je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho“. Toto je ústredná časť Pavlovej teológie. Toto je zásadné reformačné učenie. Toto je najdôležitejšia pravda v našej cirkvi. Jedine skrze Ježiša Krista môžeme byť zachránení, spasení a ospravedlnení. Niet inej cesty okrem Krista – vyznáva hlavný hrdina trilógie Večne spievajú lesy. Aj keď ľudia hľadali a vždy budú hľadať aj iné cesty, Kristus je jedinou cestou k Bohu a k večnému životu. A na túto pravdu každý musí reagovať. Je len na nás, ako sa rozhodneme: buď priznáme, že akokoľvek by sme hľadali, inú cestu k záchrane nenájdeme ani v sebe, ani v iných ľuďoch, ani v prírode atď., okrem Krista. Alebo si povieme: ja Krista k spokojnému životu, k záchrane a spáse nepotrebujem (obe reakcie je vidieť vo veršoch 42-52 v tejto kapitole). Rozhodni sa pre Krista, On je predsa jediná cesta k Bohu a k záchrane.