Slovak Czech English German Polish

Utorok, 07. júla 2009

Vzdialená budeš útlaku, lebo sa nemusíš báť; i hrôzy vzdialená, lebo sa k tebe nepriblíži. Duch Svätý viedol Pavla, Sílasa a Timotea nie tam, kde chceli ísť sami, ale tam, kde ich chcel Duch Boží mať. Tak je to aj v našom živote. Sú chvíle, keď sa rozhodujeme a máme svoje predstavy o tom, čo chceme robiť, kam chceme ísť, akí chceme byť. Rozmýšľajme však. Je to, čo chceme aj Božia vôľa? Nie vždy tak musí byť. Pavel chcel ísť iným smerom, no Duch Pána Ježiša mu to nedovolil. A on sa podriadil. Čakala ho nádherná cesta plná zvesti evanjelia a požehnania. Hoci začiatok bol otázny. Aj my sa potrebujeme naučiť tomu, aby sme poslúchali Ducha Pána Ježiša. Rozlišujme tieto pojmy – „moja vôľa“ a „vôľa Božia“ v mojom živote. A nezamieňajme si tieto pojmy ani s vôľou iných ľudí. Vôľa Božia je žiť život podľa Jeho prikázaní a najmä v láske, viere a nádeji na pevnom základe, ktorým je Kristus. Tak buďte poslušní Duchu Svätému aj dnes!