Slovak Czech English German Polish

Streda, 08. júla 2009

Tvoje slová boli mi radosťou a útechou môjmu srdcu. Veď Tvoje meno nosím, ó Hospodine, Bože mocností. Vzťah človeka s Pánom Bohom je od počiatku poznačený vzťahom človeka k peniazom a rozličnému majetku. Veľakrát sa už majetok stal prekážkou spasenia. Môžeme tu spomenúť Saula (1 Sam 15, 9), ktorý sa ulakomil na to najlepšie od Amalékovcov, a tým zarmútil Hospodina, na bohatého mládenca (Mt 19, 16), Judáša (J 12, 4), Ananiáša a Zafiru (Sk 5, 1) a ďalších, ako aj pánov z nášho textu. Namiesto radosti z duchovného uzdravenia nasledoval pre apoštola trest a väzenie. Nuž teda zamyslime sa dnes nad sebou. Ako je to so mnou, majetkom a Pánom Bohom. Aký je môj vzťah k majetku? Nie som viac pripútaný k majetku ako k Pánu Bohu? Neraz aj v cirkevných zboroch sme naklonení k takému správaniu – len nech neutŕžime majetkovú ujmu. Čo tam po nejakom zásadnom postoji! Ale pamätaj: „Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“