Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. júla 2009

Aké vzácne sú mi Tvoje myšlienky, ó Bože, aký nesmierny je ich počet. „Ježiš Kristus je Pán“. Toto krásne vyznanie a celý tento text z listu Filipským sú pravdepodobne z piesne, ktorú spievali vo vtedajšej kresťanskej cirkvi. V texte je veľa paralel s proroctvom o trpiacom služobníkovi zapísanom u Izaiáša v 53. kapitole. Pán Ježiš naozaj mnoho vytrpel. A to všetko kvôli nám ľuďom, kvôli našim hriechom. Obdivuhodná je pritom Jeho pokora. Bol ochotný vzdať sa svojich práv, len aby mohol poslúchať Boha a slúžiť nám, ľuďom. Tým nám dal príklad. Ak tvrdíme, že nasledujeme Krista, máme Ho nasledovať aj v pokore. V tichosti vzdávať sa svojich práv v prospech iných, s láskou im slúžiť a pomáhať. Sme však toho schopní? Rozmýšľajme! Ak nie, je to smutné, pretože sme si ešte neosvojili Kristov pokorný postoj. Ale nevzdávajme boj viery. Prosme o pomoc Ducha Svätého, v modlitbách očakávajme zmeny, ktoré urobí s nami On.