Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 23. júla 2009

Hospodin nezavrhne Svoj ľud a neopustí Svoje dedičstvo. Pavol, ako Kristov učeník a milované Božie dieťa, nahlas vyslovuje, že nemá v ničom nedostatku, je spokojný a pristáva na tom, čo má. Dôverne pozná hlad i sýtosť, hojnosť i núdzu, a berie jedno i druhé ako z Božej otcovskej ruky. A všetko i zvláda – v Kristu. V Kristu všetko môžem! Zároveň prizná va, ako dobre mu padne láskavá starostlivosť bratov a sestier zo zborov. Pokladá ju za ovocie ich viery – a nezneužíva ju. Smieme sa starať jedni o druhých. Smieme dávať a smieme prijímať. Pán Ježiš sľubuje, že ani jediný pohár vody, ktorý sme dali alebo prijali ako Jeho učeníci, nie je a nebude zabudnutý. Dávanie i prijímanie je otázka a záležitosť viery.