Slovak Czech English German Polish

Piatok, 24. júla 2009

Hospodin ma poslal... vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha. „Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy!“ – napĺňa i Pavol a práve sledujeme prvé kroky evanjelia na našom európskom kontinente. Pavol ho káže i krstí prvých Európanov: Lýdiu a jej domácnosť vo Filipis, i tamojšieho žalárnika s domácnosťou, a odtiaľ sa dostáva do Tesaloník. Hlása Židom i gréckym prozelytom, že Ježiš Nazaretský je Mesiáš, Kristus, Spasiteľ hriešnikov a Vykupiteľ celého sveta. Jedni evanjelium ochotne prijímali, uverili, iní ho odmietali a zatvrdili si srdcia. Trvalo stáročia, kým sa dostalo aj k nám. Údel evanjelia je rovnaký podnes. U jedných vzbudzuje vieru v Krista, iných zatvrdzuje. Nám prichodí ho zvestovať a volať každého k Pánovi Ježišovi Kristovi veriac, že táto služba nikdy nie je márna, ani neaktuálna, ani prekonaná, ale veľmi naliehavá. Keď ju konáme, žijeme vo svojom krste, v súlade so svojím povolaním i poslaním. Sme k nej zaviazaní uprostred najbližšej i širšej rodiny, medzi známymi i neznámymi, v rámci i mimo rámca svojho zboru.