Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 26. júla 2009

Bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. ... keď ich náš príklad pritiahne (v. 47). Doteraz sme svedkami poklesu, akoby nám Pán nepridával, ale odoberal ľudí. Z roka na rok v štatistikách ideme do mínusu. Čosi sa v našom kresťanstve pokazilo. Už to nefunguje tak, ako v prvotnej cirkvi kresťanskej. Nech budeme hľadať príčiny poklesu všelikde, musíme si priznať, že život nás, dnešných kresťanov, je nevýrazný, málo svedecký a príťažlivý. Musíme sa usilovať o život, ktorý by jasne dokumentoval, že cirkev stojí na štyroch mohutných pilieroch. Každý je potrebný a dôležitý. Ak niektoré piliere odbúravame, vynechávame, cirkev upadá. Zopakujme si tie piliere podľa verša 42: zotrvávanie v apoštolskom učení, v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. Na prvom mieste je vymenované zotrvávanie v apoštolskom učení: to nás vedie bližšie a hlbšie k Božiemu slovu, k tomu, čo učil Pán Ježiš, a cez Svojich učeníkov, apoštolov chce učiť aj nás. Reformačná zásada „späť k Písmu“ je namieste. Účasť v spoločenstve veriacich, na službách Božích, na biblických hodinách a pod. je ďalším dôležitým pilierom. Nikto nemôže veriť len sám, doma, vo svojom srdci. Pán Ježiš si vyvolil okruh učeníkov a založil cirkev. Máme v nej svoje miesto a neprichádzať do spoločenstva veriacich je nerozumné a nebezpečné. Rovnako tak je dôležité aj to ďalšie: modlitba – rozhovor s Pánom Bohom a Večera Pánova. Niesol sa dnešný deň v znamení týchto pilierov?